Skip to content →

Overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3

VMBO College Den HulsterIeder schooljaar proberen wij, de medewerkers van het VMBO van College Den Hulster, met zijn allen er voor te zorgen dat de leerlingen uit de onderbouw op de juiste plek in de bovenbouw komen te zitten. We zetten daar flink op in, getuige onze activiteiten:

 • Prakstiche sector oriëntatie
 • Keuze begeleiding door mentor
 • Keuze begeleiding door decaan
 • Leerlingbesprekingen
 • Beroepsverwante vakken in de onderbouw
 • Etc.

Ieder schooljaar proberen we de overgang een beetje te verbeteren.

 • Invoering PSO in de stromen
 • Aanpassing van de stromen naar leerjaar 1
 • Uitbreiding van het beschikbaar aantal plaatsen in populaire afdelingen

Ook dit jaar willen we weer een stapje zetten. Bijzonder dit jaar is wel dat we nog nooit zo’n groot aanbod uit de onderbouw naar de bovenbouw hebben zien komen. Vandaar onderstaande uiteenzetting.

Hieronder een uiteenzetting van de discussie in het VMBO-MT. De volgende punten in de overgang van klas 2 naar klas 3 komen aan bod:

 • Niveau van leerlingen
 • Ruimte in de afdelingen
 • Competenties en interesses van leerlingen

Niveau van leerlingen

(We kijken voor de discussie even smal naar de instroom op 3 en 4 BBL.)

Kijkende naar het afgelopen schooljaar zien we de volgende situatie.

Totaal aantal leerlingen klas 3 85
Instroom uit 2BBL 56
Instroom uit 2TK 12
Instroom van buiten Den Hulster 17

Er zijn dus 12 leerlingen afgestroomd van 2TK naar 3 BBL. Het team TK heeft aangegeven dat 6 van deze leerlingen is afgestroomd vanwege het capaciteiten niveau van de leerling. Al deze 6 leerlingen maken een reële kans op het behalen van een diploma.

Het team TK heeft ook aangegeven dat de andere 6 afgestroomd zijn door gebrek aan inzet, geen gebrek aan capaciteiten. Van deze 6 leerlingen maakt momenteel 1 leerling reëel kans op een diploma.

Er is een parallel te trekken naar de instroom van 3KBL naar 4BBL. Daar zijn afgelopen schooljaar 4 leerlingen afgestroomd. 1 leerling vanwege medische redenen. Deze doet het momenteel goed. Bij de andere was een gebrek aan inzet voor KBL. Deze leerlingen staan momenteel op zakken.

Conclusie

 • De discussie in het VMBO-MT leidde tot de volgende conclusie.
 • Leerlingen zouden alleen moeten afstromen als er werkelijk een gebrek is aan capaciteiten.
 • Bij een gebrek aan inzet zouden de leerlingen verder geprikkeld moeten worden op hun eigen niveau.
 • Hierdoor krijgen de leerlingen die dreigen af te stromen door te weinig inzet niet meer ruimte om ongewenst gedrag te vertonen.
 • Leerlingen zouden meer en duidelijker (meer meetbaar) feedback moeten krijgen op hun inzet. Hiervoor willen we een AZOO lijst invoeren. Dit moet een lijst worden vanhet team en inzicht geven  hoe een leerling presteert op ca 8 gedragsindicatoren die we belangrijk vinden.
 • Hiervoor zou de HIS lijst moeten verdwijnen. De AZOO lijst is vrij vertaald een doorontwikkeling van de HIS lijst.

De mogelijkheden voor opstroom van leerlingen moet steeds minder afhangen van feitelijke cijfers en meer van mening met onderbouwing van docententeams.

Ruimte in de afdelingen

In het huidige schooljaar vinden we 197 leerlingen in klas 2 BBL en TK. Als we onze afdelingen maximaal gaan benutten kunnen we 198 plaatsen bieden.

Aanbod leerlingen 197
Bouwtechniek 24
Elektrotechniek 24
Metaaltechniek 30
Voertuigtechniek 24
Handel en administratie 24 (48)
Zorg en welzijn 48
Totaal plaatsen 174 (198)

In bovenstaande tabel hebben we geprobeerd redelijke leerlingen aantallen te gebruiken. Zonder overleg met vakdocenten. Het kan dus zijn dat bij een enkele afdeling nog extra plekken beschikbaar zijn waarbij een andere afdeling minder plekken aan kan bieden. Daarnaast kunnen bovenstaande aantallen personele bezettingsgevolgen hebben. De tabel geeft in ieder geval duidelijke weer dat de spoeling dun is.

Gerealiseerd

De afgelopen jaren hebben we niet stil gezeten om de afdelingen gezond te maken.

 • Metaaltechniek is gegroeid van 17 leerlingen naar 60 leerlingen. Er is een groter lokaal en er zijn extra machines.
 • De afdeling Handel & Administratie is opgestart en uitgebreid met een extra klas in leerjaar 3.
 • De afdeling elektrotechniek is de afdeling toegankelijker aan het maken door installektro aan te bieden.

Te realiseren

 • De afdelingen bouwtechniek heeft nog ruimte om extra leerlingen op te leiden. Een groter volume biedt hier zelfs kansen voor differentiatie.
 • De afdeling voertuigen is altijd redelijk gevuld. Hier is geen ruimte voor fysieke uitbreiding.
 • Handel & administratie zou weer een extra klas kunnen starten in leerjaar 3. Dit vergt een investering in PC capaciteit en er moet een goede ruimte gezocht worden voor de lessen.
 • Zorg en welzijn heeft haar programma al opgerekt zodat het maximum van 48 leerlingen in rekbaar is tot 56. Dit heeft wel consequenties die besproken moeten worden met de vakgroep.

Competenties en interesses van leerlingen

Bovenstaande brengt ons tot de conclusie dat we inderdaad weer sterker moeten inzetten op een bewuste keuze door de leerlingen voor een afdeling. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we mogelijk tot een selectie van leerlingen moeten overgaan.

Bewustere keuze

Om dit schooljaar wederom een stap te zetten in een bewustere keuze door leerlingen zouden we het volgende kunnen invoeren:

 • Reflectie door leerlingen op eigen vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn voor het vak.
  SME heeft voor de PSO inmiddels een reflectiedocument uitgewerkt en geïntroduceerd bij de teamcoördinatoren.
 • Reflectie door docent op vaardigheden van leerlingen en vaardigheden die nodig zijn voor het vak.
  Deze reflectie kan ook verwerkt worden in het reflectiedocument van SME.Leerlingen maken een primaire keuze en daarnaast kiezen ze een alternatief.
  Mocht een opleiding niet mogelijk zijn om diverse redenen. (Een mogelijke reden is dat de opleiding vol zit.)
 • De leerling schrijft een sollicitatiebrief
 • De leerling krijgt feedback middels een AZOO lijst.
 • Een plaatsingsgesprek
  De leerling krijgt een gesprek met de mentor en vakdocent (broepsvak klas 3 of beroepsverwante vak klas 2) omtrent de keuze. (Checken of de keuze bewust is gemaakt.)

Bovenstaande is niet een uitputtende opsomming van mogelijkheden. In de discussie hebben wij deze onderdelen er uit gepikt als mogelijkheden. We moeten hierbij open blijven staan voor alternatieve ideeën.

Selectie

Mocht er ondanks de keuze begeleiding toch een over inschrijving op een afdeling komen dan zullen we een selectie moeten toepassen. Zoals eerder beschreven zijn de uitbreidingsmogelijkheden beperkt.

In de discussie zijn we gekomen tot selectiecriteria. We zijn bewust gekomen tot selectie, geen loting. We vinden dat de inzet en capaciteiten voor een bepaalde afdeling of beroepstak tot uiting moet komen in de mogelijkheden die een leerling krijgt voor die afdeling of beroepstak. Hieronder een opsomming van mogelijke criteria:

 • Cijfers voor de beroepsverwante vakken in de onderbouw.
 • AZOO lijst
 • Reflectiedocumenten van leerling en docenten.

Ook deze opsomming is onvolledig. We zijn bijzonder geïnteresseerd in aanvulling en alternatieven.

Vervolg

Het schooljaar is bijna op de helft. De trein loopt in volle vaart. Wij zullen het op korte termijn eens moeten worden binnen het VMBO over hoe we hier mee omgaan. Welke zaken zetten we in, welke alternatieven vinden we geschikter.? Welke zaken willen we toch niet invoeren?

Wordt vervolgd…

Published in VMBO

Comments

Geef een reactie