Skip to content →

Referentiekaders taal en rekenen

Komende week overleggen de onderwijsdirecteuren van de OGVO over de “te varen koers” op het gebied van referentiekaders taal en rekenen. Informatie bij elkaar brengen, wat kunnen we al, wat moeten we nog leren in de organisatie en hoe kunnen we een en ander dan vorm geven. Leuke vragen en daarom op zoek naar antwoorden.

De antwoorden op een deel van de vragen al zijn eerder al voorbij gekomen op dit blog. Samen met de remedial teacher (Maaike) hebben we dit in beeld kunnen brengen. Voor mij zijn er toch nog wat open eindjes. Hoe gaat we getoetst worden en welke gevolgen gaat het voor leerlingen hebben als zij niet voldoen aan de referentiekaders. Hieronder enkele quotes uit de FAQ’s op de website taalenrekenen.nl.

In het voortgezet onderwijs worden de examens Nederlandse taal en wiskunde aan het referentiekader geijkt om te borgen dat leerlingen daadwerkelijk aan de gestelde referentieniveaus voldoen. Leerlingen die in schooljaar 2013/2014 examen afleggen zullen voor het eerst met deze geijkte examens te maken krijgen.

Alle leerlingen zullen een rekentoets afleggen als onderdeel van het eindexamen. Vanaf het schooljaar 2010-2011 vinden proefafnames van de rekentoets plaats. Aan de hand van de  resultaten hiervan zal besloten worden of en hoe de toets zal meewegen in de slaag/zakbeslissing.

Hieruit kun  je afleiden dat er voor rekenen naast een geijkt examen ook een aparte rekentoets komt. Voor taal blijkt hier dat er alleen een geijkt examen komt.

Het streven is er op gericht om leerlingen zo ver mogelijk te brengen, daarbij kunnen instrumenten, zoals maatwerkprogramma’s en/of extra remediëring worden ingezet. Leerlingen die ondanks extra inspanning het niveau niet halen in een bepaalde sector kunnen daaraan verder werken in het vervolgonderwijs. Zo kunnen leerlingen die niveau 1F niet geheel bereiken in het basisonderwijs daarmee verder gaan in het vervolgonderwijs. Wel heeft het behalen van een niveau, zoals gezegd, consequenties voor het schooladvies voor vervolgonderwijs.

Hier maak ik me toch enigzins zorgen. Er zijn toch nogal wat leerlingen die op welke manier dan ook moeite hebben met rekenen en taal maar uitblinken in een bepaald praktijkvak. Toch gaat taal en reken niveau meespelen in de advisering voor vervolgonderwijs. Voor sommige van deze leerlingen is bepaald vervolgonderwijs dan wellicht niet meer mogelijk. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Op taal en reken gebied wil men leerlingen zo ver mogelijk brengen. Dat mag niet ten kosten gaan van hoe ver je ze wil brengen in een vakgebied.

Voor mij blijft de aanpak zoals ik die eerder op dit blog heb gepost een goede aanpak. Eerst onderzoeken waar we staan op het gebied van de referentiekaders, welk niveau hebben onze leerlingen. Daarnaast activiteiten ontplooien die goed zijn voor alle leerlingen waarbij we flexibel kunnen optreden.

Published in RT

Comments

Geef een reactie